Webbredaktörer styr mot effekt: Exempel från Göteborgs stad

Johan Berndtsson

Rollen som webbredaktör håller på att förändras. Från att jobba som skribent eller redaktör, blir webbredaktörerna förändringsagenter eller strateger. Med webben som verktyg arbetar de för att de effekter som webbplatsen skall bidra eller leda till uppnås.

Så är det i varje fall för de webbredaktörer som arbetar i något av de effektstyrda webbprojekt som vi just nu arbetar med.

Ett exempel är Göteborgs stad, som kommer att få en ny webbplats i april. Här har varje verksamhetsområde sin egen effektkarta, och styr och formar innehållet efter de effekter som just deras del av webbplatsen skall bidra till.

Om man t.ex. tittar på den del av den nya webbplatsen som riktar sig till äldre medborgare och deras anhöriga, så har effektmålen formulerats enligt följande.

Webbplatsen skall bidra till att:

  • Äldre skall kunna leva ett självständigt liv högre upp i åldrarna
  • Senarelägga behovet av äldreomsorg
  • Öka förtroendet bland anhöriga och äldre

Det låter väl bra. Men hur gör man då för att omsätta detta i praktiken?

Det handlar förståss om att förstå vad det är som gör att äldre kan leva ett självständigt liv längre, och på vilket sätt webben kan spela en roll.

För att förstå det behöver man intervjua såväl representanter för målgruppen, som personer med goda kunskaper om det aktuella verksamhetsområdet. I detta fall kom en av de förlösande tankarna från en person som arbetar i äldrevården i Göteborg, som liksom i förbigående konstaterade att:

"Den mest effektiva åtgärden för att få äldre att klara sig själva är att ge dem rollatorer och trygghetslarm.”

Va? Kan det vara sant? Efter att ha pratat med ytterligare personer som arbetar inom äldrevården, så verkar det faktiskt som att det ligger något i påståendet. Även om det naturligtvis inte är riktigt så enkelt, så är de flesta eniga om att just rollatorer och trygghetslarm spelar en viktig roll.

"Bara man vet att man kan få en rollator när man behöver en skapar trygghet, även om man inte vill ha en just nu. Detsamma gäller trygghetslarm."

Fantastiskt. Förutsatt att det faktiskt är sant så innebär detta att vi har en mycket god ledtråd för hur vi bör utforma denna del av webbplatsen för att den skall leda till önskad effekter.

Om vi först kastar ett öga på hur webbsidan ser ut idag kan vi konstatera att fokus ligger på nyheter kring vad staden gör för sina äldre.

Fore

Bidrar denna information till de effektmål som vi listade tidigare?

Nej. Knappast.

Om man istället fokuserar på målen, och utgår från kunskapen hos de som arbetar med äldrevården inom staden, så får man något som liknar det här:

Efter

Bidrar denna information till de effektmål som vi listade tidigare?

Ja, förmodligen.

Utöver att detta sannolikt bidrar till positiva effekter för såväl medborgare som för staden, så innebär det en radikal förändring för stadens webbredaktörer.

Istället för att "informera om äldrefrågor" har webbredaktörerna fått ett strategiskt viktigt uppdrag, med reell påverkan på de effekter som verksamheten strävar efter att nå. Det kallar jag en förändring i rätt riktning!

/Johan Berndtsson

Lämna en kommentar