Innehållsstrategi & tonalitet


I slutet av ett webb- eller intranätsprojekt uppstår det ibland panik: var är nu det där fantastiska innehållet som nu ska ”hällas in” i publiceringsverktyget?

I andra projekt frågar man sig vad man ska publicera för typer av innehåll i olika kanaler – vad ska vi ha på sajten, vad ska vi lägga på Facebook och hur ofta och med vad behöver vi uppdatera vår LinkedIn-grupp?

Med en innehållsstrategi får man koll på innehållsarbetet, från vilket strategiskt innehåll som passar målgrupperna till vilka interna resurser som krävs för att hålla kvaliteten och frekvensen uppe för att få de effekter man vill ha. Inom begreppet innehållsstrategi ryms flera typer av leveranser. Här följer några exempel på vad vi kan hjälpa till med:

Innehållsstrategi som eget dokument 

Ibland finns det ett behov av ett renodlat dokument som heter just ”innehållsstrategi”. Dokumentet behövs när ni behöver tydliga riktlinjer för vad för typ av innehåll ni behöver för att nå era mål, och också vilket typ av innehåll som rent av skulle motverka det ni vill kommunicera. En argumentation för vilket innehåll som stöder en önskad varumärkesförflyttning ett styrdokument när det finns många interna kockar som strider för just sitt innehåll på en webbplats när många personer ska skapa innehåll från olika delar av verksamheten.

Vad innehåller det? inUses leveranser av innehållsstrategi föregås oftast av en budskaps- eller effektkartläggning och en målgruppsanalys som sammanfattas med tydliga kopplingar till vad det mest passande innehållet är för syftet. I strategin finns praktiska exempel på innehållsstandarder. Dokumentet kan också innehålla roller och ansvar för innehållsarbetet, redaktionell plan, lathund för publicering i olika kanaler och guidelines för den visuella och språkliga identiteten. 

Innehållsinventering och -analys.

När behövs det? I stora webb- eller intranätsprojekt med mycket innehåll som man behöver få koll för att veta vad man behöver spara, slänga, migrera, publicera i andra kanaler eller paketera om. 

Varför behövs det? Man gör en inventering av det befintliga innehållet för att slippa återuppfinna hjulet. Med en inventering och analys får man en uppfattning om både omfång och kvalitet. En heltäckande innehållsinventering tar en stund men sparar i förlängningen mycket tid och pengar. 

Webborganisation och innehållskalender

När behövs det? Oftast behöver man i samband med analysen se över den interna webborganisationen och vad och vilka som behövs för att hålla innehållsarbetet på en strategisk nivå. Det kanske är många olika avdelningar som är med och bestämmer och kan finnas behov av tydligare roller och mandat. 

Varför behövs det? I många projekt är innehållet bra vid själva lanseringen, för att sedan snabbt dala och bli ouppdaterat, spretigt och irrelevant. 

Innehållsmatris

En innehållsmatris är ett praktiskt arbetsdokument, vanligtvis bestående av ett excelark där det tydligt framgår vilka som är ansvariga för innehållsarbetet och status på arbetet just nu.

När behövs det? I stora webb- eller intranätsprojekt med många personer inblandade i innehållsarbetet. Innehållsmatrisen görs med fördel som en påbyggnad till innehållsinventeringen och analysen.

Varför behövs det? För att få koll på att innehållet kommer att finnas och vara kvalitetssäkrat när det behövs.

Innehållsstandarder

Innehållsstandarder är exempelinnehåll med guidelines, framtagna för att passa de strategiska målen. 

När behövs det? I nästan alla projekt där det är fler än en person som jobbar med innehållet är det bra att sätta grova standarder för hur innehållet ska paketeras och uttryckas.

Varför behövs det? Innehållsarbetet blir enklare att förhålla sig till för dem som ska producera och förvalta innehållet när det finns konkreta exempel och en förståelse för vilken handling eller upplevelse man vill skapa för besökaren.

Tonalitetsanalys

När behövs det? En tonalitetsanalys görs ofta i samband med en varumärkesförflyttning eller för att få en utgångspunkt inför en övergripade digital strategi.

Varför behövs det? Innehållet och ordvalen förmedlar flera perspektiv och positioner som det är viktigt att bli medveten om när man vill göra en strategisk förändring. Ibland kan det kännas som att tonen inte passar för kanalen eller sammanhanget. Men en tonalitetsanalys sätter vi fingret på vad det är som inte riktigt stämmer.

Tonalitetsguidelines

När och varför behövs det? Tonalitetsguidelines behövs när trovärdigheten eller varumärkesaspekten är en viktig faktor för ett framgångsrikt projekt. Kanske ska en stor förflyttning göras, man vill gå fram att vara en auktoritär eller statisk agent till att få en mer jämbördig och mänsklig relation till sina besökare. Tonaliteten är varumärkets grafiska och språkliga identitet, dvs vilka uttryck och tilltal samt form som passar er och era målgrupper bäst.