Interaktionsdesign


Enkla flöden och tydlig layout

Interaktionsdesign handlar om att utforma användargränssnitt som användarna älskar, och som därför leder till önskad nytta för verksamheten som står bakom lösningen. Enkla flöden, tydlig layout och välgenomtänkta mönster gör lösningarna enkla att använda och billigare att utveckla och underhålla.

När vi jobbar med interaktionsdesign utgår vi alltid från verksamhetsnyttan. Vad är syftet med lösningen? Vilka verksamhetseffekter skall den leda till? Denna bakgrund, som man bäst får genom en effektkartläggning, är avgörande i både stora och små designbeslut som tas under arbetets gång.

God förståelse för användarna, deras drivkrafter, och de vanligaste användningssituationerna, är också avgörande för att man skall kunna skapa en lösning som fungerar riktigt bra.

I praktiken handlar arbetet om att: 

  • Skissa fram ett eller flera alternativa designförslag för den tänkta lösningen på övergripande nivå och presentera dessa förslag för beslutsfattare. I presentationen motiverar man varför den ena eller andra lösningen skulle vara bättre än den andra för att nå de uppsatta målen.
  • Visualisera och beskriva den valda lösningens användargränssnitt för att underlätta diskussioner med beställare och tidiga tester med användare. Detta arbete sker ofta genom att man tar fram interaktiva prototyper. När man känner sig trygg i att lösningen kommer att fungera väl för både användare och verksamhet är det dags för skarp utveckling. 
  • Dokumentera och ta fram underlag för utvecklingsarbetet. Beroende på typ av lösning och vilken utvecklingsmetod som man följer behövs då olika mycket och olika detaljerad dokumentation för att hjälpa projektet framåt. Stora säkerhetskritiska lösningar lösningar med offshoreutveckling kräver t.ex. mer dokumentation än små lösningar som utvecklas av ett team som sitter på samma plats.  
  • Kvalitetssäkra utvecklingsarbetet så resultatet av utvecklingen blir en lösning som leder till avsedda effekter för både användare och verksamhet. Rent praktiskt kan det handla om att komplettera specifikationerna med detaljer som inte specificerats, eller att justera en lösning så att den blir enklare att utveckla utan att den försämrar lösningen som helhet.  

Interaktionsdesign är en av tre centrala designkompetenser som krävs för att skapa en riktigt bra användarupplevelse. Det krävs också riktigt bra grafisk form, liksom väl genomtänkta texter.

Vill du veta mer, eller ha hjälp med att ta fram en bra design för din tjänst?Tveka inte att ta kontakt med någon av våra regionchefer, så hjälper de dig vidare.