— 3 min read

Är agilt så bra som vi alla säger?

Read 207 times

För att kunna besvara frågan måste vi först utvärdera vilka möjligheter och utmaningar som finns i er verksamhet och ställa frågan, varför ska ni arbeta agilt? Är det för att ”alla” gör så eller går det att vinna något på att införa agila metoder?

Denna artikel publicerades ursprungligen av Konsultbolag1. Sedan 2020 har verksamheten gått ihop med inUse (part of AFRY). Vi har sedan dess kunnat erbjuda ett spännande urval av kurser inom de samspelande områdena kravhantering, test, design och effektkartläggning under inUse Academy.

Agilt är ett sätt att tänka

Det är viktigt att börja med att försöka förstå vad agilt är, vad det innebär för er verksamhet och vilken nytta ni kan ha av det. Det första steget är att sluta se agilt som en metod, utan se det mer som en filosofi eller ett tankesätt som bygger på en rad värderingar och grundprinciper.

Det finns några grundläggande värderingar och en rad grundprinciper som är basen för agil systemutveckling. Utifrån dessa värderingar och principer har det sedan utvecklats nya ramverk, metoder och tekniker. Som ni säkert vet är många agila metoder och tekniker välkända. Några av dessa är Scrum, Kanban, DSDM och Extreme programming.

Nulägesanalys av metoder och tekniker

Metoderna har självklart både sina styrkor och svagheter men kan i de flesta fall kombineras för att uppnå ökad effektivitet och kvalitet. För att veta vilka som fungerar för er verksamhet är det viktigt att börja med att göra en analys av befintliga metoder och tekniker.

När ni utför er nulägesanalys så är det lämpligt att börja med att öka kunskapen i olika förekommande metoder och tekniker. På så sätt skapas inte bara en bättre förståelse för vilka styrkor och svagheter de har utan även en bättre bild av vilka som finns tillgängliga på marknaden. Analysera era verksamhetsbehov och försök sedan att anpassa en arbetsprocess istället för att först välja en metod och pressa in den i befintliga processer och rutiner.

När lämpar det sig att använda det agila tankesättet?

Det är aldrig fel att försöka implementera de agila värderingarna och principerna eftersom det agila tankesättet går att använda i alla projekt och verksamheter. Däremot är det inte säkert att dagens befintliga metoder och ramverk går att applicera rakt av i er organisation utan anpassning. Exempelvis kan det vara så att Kanban inte går att använda utan något processtöd eller en mer övergipande processtrategi.

Det är, som ni säkert förstår, väldigt svårt att säga exakt när det lämpar sig att använda en specifik metod, eftersom verkligheten är betydligt mer komplicerad än så. Att utreda och anpassa metoden efter organisationen och situationen är det bästa tipset, och en bra nulägesanalys ökar chansen att lyckas med just detta.

Agilt kräver engagemang

En av grundidéerna inom agilt tankesätt är att öka samarbetet och kommunikationen mellan intressenter för att på så sätt leverera en produkt med högre kvalitet i tid. För att öka chanserna för att lyckas krävs dock ett stort engagemang och stöd av beställaren och alla övriga inblandade. Det många gör fel är att genomföra arbetsförändringar utan att de är väl förankrade och anpassade till de befintliga processerna.

Använd agilt för att tänka kvalitet tidigt

Att öka kvaliteten på det som levereras är en av drivkrafterna bakom det agila tankesättet. Fokusera därför på att minska risken med att införa defekter i koden istället för att försöka testa ”allt” efter leveransen.

En effektiv kravdesign är en bra början för att ta till sig ett mer agilt synsätt runt krav och testarbetet. Användarberättelser (VVV-Modellen) och smarta scenarier är tekniker som i många fall kan fungera vid bearbetning och skapandet av krav. Det är viktigt att skapa levande krav och försök därför inte att färdigställa kraven från början utan låt dem istället utvecklas fortlöpande under projektet. Det innebär att det är viktigt att inte överarbeta kraven eftersom de snabbt kan komma att ändras för att behöva anpassas beroende på förändringar som uppträder.

Det är inte bara kravprocesserna som måste förbättras för att ta ett nästa steg mot ett agilt arbetssätt utan det kan även behövas en analys av testdesignprocesserna. Alltför ofta läggs det ner oerhört mycket resurser på att både skapa och förvalta verksamhetens testfall. Att använda sig av exempelvis tekniken En-radingar kan leda till både kostnadseffektiva och användbara testfall.

Agilt test med hjälp av Utforskande test

Effekten av bra krav- och testdesign är att tiden för att skapandet och förvaltandet minskar drastiskt vilket ger lediga resurser till ett mer kreativt krav- och testarbete. En teknik som kan användas i många situationer och som både är rolig, utvecklande och effektiv är tekniken Utforskande test. Tekniken drar nytta av testarens erfarenhet, samarbetsförmåga, kreativitet och lösningsförmåga på ett resurseffektivt sätt.

I Utforskande test ligger inte fokus på att skapa testfall utan snarare att tänka utanför ramarna och använda sin kreativitet när man testar. Metoden ger även en snabb återkoppling från testerna vilket är viktigt när man försöker arbeta utifrån ett agilt synsätt där ledtiden ska vara så kort som möjligt.

Slutsats - Det finns inget gyllene recept för lyckas

Ja, agilt är så bra som vi alla säger! Men för att kunna ta stegen mot ett agilt tankesätt behövs en bra förståelse för vilka metoder och tekniker som finns tillgängliga (en nulägesanalys är en bra början) och det behövs ett stort engagemang från alla berörda parter. Implementera med små steg och använd agilt som ett tankesätt – inte enbart som en metod. Använd agilt tankesätt för att tänka kvalitet tidigt, kanske är er kravdesign eller testdesign lämpliga nästa steg?


Läs allt om kurserna på inUse Academy här!