— 3 min read

Att lyckas med acceptanstest

Read 25 times

Brister i kraven är den främsta orsaken till att affärssystem försenas och drar över budget. Men inget förberedelsearbete i världen har lyckats fånga allt. Dessutom kommer verksamheten och omvärlden att förändras under tiden – förändringar som måste fångas upp och hanteras.

Denna artikel publicerades ursprungligen av Konsultbolag1. Sedan 2020 har verksamheten gått ihop med inUse (part of AFRY). Vi har sedan dess kunnat erbjuda ett spännande urval av kurser inom de samspelande områdena kravhantering, test, design och effektkartläggning under inUse Academy.

Acceptanstest är den sista fasen i ett utvecklingsprojekt. Det är leverantörens uppgift att genomföra en så felfri leverans som möjligt utifrån de underlag som tagits fram. Underlagen förutsätts innehålla den funktionalitet som motsvarar verksamhetens behov. Kundens ansvar är att stämma av att leverantörens leverans överensstämmer med de fastställda specifikationerna. Syftet med acceptanstest är alltså inte att hitta fel, syftet är att validera att funktionaliteten motsvarar de specifikationer som dels avtalats och dels är underförstådda eller förväntade. Kort sagt, att kraven är uppfyllda.

Här följer ett antal punkter som vi vill lyfta fram som viktiga. Även om rubrikerna inte är heltäckande kan de användas som checklista för att lyckas med acceptanstest.

Dynamiska krav

Se till att redan från början formulera en strategi och lägga fast en process för hur krav skall hanteras. Kravprocessen kommer hjälpa er att fånga, strukturera, prioritera och versionshantera alla nya och ändrade krav. Ta med redan i uppgörelsen med leverantören hur ni ska hantera de kravförändringar som kommer att dyka upp. Bejaka förändringarna och se dem som lärdomar snarare än som misslyckanden. Det är ju kraven som acceptanstest ska godkänna.

Bemanna för test

Låt oss här slå fast att test inte är en aktivitet som avslutar projektet. Test är något som bör finnas med redan från upphandlingen. Kostnaden för att hitta en avvikelse på skissbordet är försumbar jämfört med när den upptäcks nära driftsättning. Att bemanna en roll med en erfaren person som kan fokusera på granskning och test säkerställer att kvalitetsperspektivet är aktivt hela tiden. Det är vanligt att organisationen har bemannat med systemtestledare och systemtestare. Det är minst lika viktigt med acceptanstestledare och acceptanstestare.

Genomför användbarhetstester

Man kan med fördel låta acceptanstestare delta i systemtestfasen, med syfte att finna brister i användbarhet eller gränssnitt. Men användbarhetstester kan genomföras mycket tidigare, egentligen så fort det finns ett gränssnitt att visa upp. Det kan vara allt från ett arbetsflöde i en systemdel till ett formulär, från en enkel skiss till en avancerad prototyp. Ett tankefel i ett flöde kan vara i det närmaste omöjligt att justera när det spridits över hela systemet. Användbarhetstester genomföras med fördel av acceptanstestare.

Motivera medarbetarna

Det är alltför vanligt att medarbetarna förväntas utföra testarbetet parallellt med ordinarie arbetsuppgifter. Att validera funktionalitet och nya arbetsflöden tar tid. Det är viktigt att medarbetarna som skall utföra acceptanstest förstår det och sätter av tillräckligt med tid. Med ett särskilt testrum undviker man risken att testarna distraheras av andra arbetsuppgifter. Utbildning, gärna inom projektets ram, i varför test är viktigt och hur det kan ske effektivt är ett bra sätt att skapa fokus och motivation. Ställ krav på leverantörens tester genom att bland annat använda startkriterier för acceptanstest. På så sätt säkerställer ni att medarbetarna inte behöver lägga tid på test förrän alla förutsättningar är på plats.

Ordning och reda

Testarbete handlar om att arbeta utifrån fastställda risker och prioriteringar och i logisk ordning säkerställa del för del. Avvikelser måste dokumenteras och rapporteras till den som förväntas åtgärda dem. Efter rättning behöver avvikelserna följas upp och testas om, var för sig och i sitt sammanhang. Om projektet involverar flera personer ökar behovet av gemensam struktur på dokumentation. Rekommenderat är att redan från start använda något testadministrativt verktyg. Bäst synergieffekt uppnås om verktyget kan hantera hela kedjan från krav via testfall till felrapporter, samt även sammanfattande statistik och mätetal. Framför allt om verktyget används av både beställare och leverantör.

Konstruera nya testfall

Att ta fram testfall så snart kraven är framtagna är ett effektivt sätt att skapa testfokus. Men det räcker i allmänhet inte med dessa, utan de behöver kompletteras. Fall inte för frestelsen att återanvända testfall från tidigare testnivåer. Varje nivå har sitt syfte, och i acceptanstest fokuseras på användandet av systemet. Förväntat resultat skall beskrivas i testfallet. Utan vetskap om vad som skall komma ut är det ju svårt att avgöra om det resultatet är korrekt. Omtest underlättas av att samma data kan användas igen. Ett testverktyg gör det enklare att både underhålla och använda testfallen.

Införskaffa separat testmiljö

Testmiljön bör, för att ge korrekt utfall, vara identiskt med produktionsmiljön. Det kan ju kännas dyrt att tvingas investera i dubbel hårdvara och dubbla licenser. Därför är det lockande att installera och testa direkt i skarp miljö. Tyvärr görs det ibland som en ursäkt att hoppa över acceptanstest. Resultatet blir att användarna förlorar förtroendet för produkten och kostnaderna blir i slutändan högre.

Relevant testdata

Ett mycket vanligt misstag är att enbart förlita sig på användarna och deras individuella förmåga att hitta på data. Erfarenheten säger att denna typ av testning kan fungera i enklare sammanhang. I komplexa situationer där olika beroenden skall hanteras och värderas är produktionslik testdata en nyckel till framgång. Skapa med fördel en strategi för testdata som kan omfatta bland annat en avidentifierad testdatabas som du använder och uppdaterar under hela testperioden. Plocka ut valda delar efter behov och använd så mycket det går under acceptanstest. I sammanhanget är det även värt att lägga tid på att skapa rutiner för att återställa testdata till utgångspunkten. Att få fram relevant testdata kan vara ett projekt i sig och som ofta tar mycket tid i anspråk.

Sammanfattning

Betydelsen av acceptanstest ska inte underskattas. Inled projektet med att specificera kraven och avsluta med att kontrollera att kraven är uppfyllda. Syftet är att beställaren ska ha en chans att kontrollera leveransens innehåll. Startkriterierna ger alla i projektet en tydlighet i vad som skall uppnås och när.


Läs allt om kurserna på inUse Academy här!