— 2 min read

Checklista för test av användargränssnitt

Read 91 times

Det här är ett exempel på generell checklista för tester som kan behöva göras i system med grafiska användargränssnitt. Hämta inspiration från den, men se den inte som något komplett, utan utöka den så att den passar ditt projekt. Vilka tester som ska utföras, varierar också beroende på vad det är för system.

Denna artikel publicerades ursprungligen av Konsultbolag1. Sedan 2020 har verksamheten gått ihop med inUse (part of AFRY). Vi har sedan dess kunnat erbjuda ett spännande urval av kurser inom de samspelande områdena kravhantering, test, design och effektkartläggning under inUse Academy.

Generella tester

 • Kontrollera att varje bild i systemet följer GUI-standard. Gäller t ex dialogrutor, listor, knappars placering, kryssrutor och alternativknappar.
 • Korrekt default-status vid start av systemet enligt specifikation. Gäller t ex fält ska vara ifyllda vid start och vilka knappar och menyalternativ som ska vara valbara.
 • Korrekta default-värden vid start av systemet enligt specifikation.
 • Rätt och användarvänlig tabulatorordning.
 • Möjligt att nå funktionerna med mus och tangentbord.
 • Korrekt använt timglas.
 • Kontroll av knappar i olika lägen (valbara/ej valbara).
 • Kontroll av menyer i olika lägen (valbara/ej valbara).

Korrekt beteende

 • Minsta och största längd vid inmatning i fält.
 • Text i fält är korrekt vänster- eller högerjusterad.
 • Rätt antal decimaler i sifferfält.
 • Negativa tal visas med minustecken.
 • Utfyllnad, t ex inledande eller avslutande nollor/mellanslag.
 • Rätt färg och teckensnitt.
 • Validering och rimlighetskontroller finns.

Validering av indata

 • Korrekt validering av enskilda fält.
 • Korrekt validering av fält som har beroenden till andra fält.
 • Felmeddelanden är korrekta och användarvänligt formulerade.
 • Vid felmeddelande, placeras markören i rätt fält enligt specifikation.

Intuitivt gränssnitt

 • ”Rent användargränssnitt” som inte är i vägen för uppgiften
 • Disposition och layout är bra.
 • Det går att välja att inte göra någonting.
 • Det är möjligt att börja om från början.
 • Det är möjligt att backa i en process.
 • Återkoppling ges vid inmatningar.
 • Menyerna är på lagom detaljerad nivå.
 • Finns det överflödiga funktioner?
 • Hjälpsystemet ger tillräcklig hjälp.
 • Hjälpfunktion finns för varje fält och fönster enligt specifikation.
 • Användaren ges återkoppling vid processer som tar lång tid?

Konsekvent gränssnitt

 • Med konsistent gränssnitt, menas här att funktioner i ett system fungerar på samma sätt som i andra system. Ett exempel är sökfunktioner och hjälpfunktioner.
 • Vedertagna standarder för att visa hjälp används.
 • Samma terminologi och namnsättning används i hela systemet. Kontrollera t ex att sökfunktionen heter ”Sök” i hela systemet.
 • Korrekt språk anpassat för målgruppen. Kom ihåg att testa felmeddelanden.
 • Standarfunktioner som Enter för att godkänna, Escape för att avbryta och F1 för hjälp fungerar som i andra system.
 • Konsekvent placering av knappar, t ex OK till vänster om Avbryt eller OK överst och Avbryt underst.

Komfortabelt

 • Mjukvara ska vara bekväm att använda och inte vara i vägen eller göra det svårt för användaren att utföra sitt jobb.
 • Varnar systemet när användaren försöker utföra funktioner som är kritiska?
 • Möjlighet finns att ånga kritiska funktioner.
 • Användargränssnittet är anpassat för målgruppen.
 • Om det finns långsamma operationer, ges återkoppling till användaren om vad som händer?
 • Finns det information i en statusrad?
 • Korrekt
 • Finns det dialogrutor som inte tillför något?
 • Finns det skillnader mellan dokumentation och lösning?
 • Språk och stavning. Tänk även på automatiska mail, loggmeddelanden, felmeddelanden och statustexter.
 • Rätt bilder, ikoner, ljud, video.
 • WYSIWYG (what you see is what you get). Gör systemet verkligen det som gränssnittet säger att det gör?

Användbart

 • Varje specifik funktion tillför ett reellt värde till systemet.
 • Användare med funktionshinder kan använda systemet.
 • I webbaserade system ska t ex ALT-texter finnas.
 • Särskilda tester för listor och komboboxar
 • Korrekt ifyllda vid start av systemet, dvs alla värden som förväntas, finns där.
 • Korrekt storlek (antal synliga rader).
 • Val av poster sker enligt specifikation, t ex avseende markering av en eller flera poster, dubbelklick, etc.

Särskilda tester för fönster

 • Fönstret är modalt/icke modalt enligt specifikation.
 • Menyraden är korrekt enligt specifikation.
 • Programmet har korrekt titelrad. Tänk på att det även gäller t ex hjälpfönster.
 • Hantering av fönster då ingen data finns.
 • Fönstret har en korrekt fönstertitel.
 • Hjälp finns för varje fönster och för varje fält.
 • Hjälpen är nåbar oavsett var i fönstret man befinner sig.


Läs allt om kurserna på inUse Academy här!