— 1 min read

Checklistor ska minska IT-haverier

Read 1131 times

Göteborg Stad ville förbättra den digitala arbetsmiljön för alla som arbetar inom staden. inUse har varit partner under arbetets gång. Uppdraget var utforskande och en rejältutmaning för oss.

Utmaning

Något som både var utmanande och väldigt roligt var att det fick lov att vara ett utforskande projekt utan tydliga ramar för vad slutresultatet skulle bli. Uppdraget var att "ta fram ett förslag på modell för att bättre säkra arbetsmiljöperspektivet vid införandet nya av IT-stöd och vid nya versioner" och det var inte specat i mer detalj än så. Det gjorde att vi kunde arbeta hypotes-drivet med stor frihet att skapa den leverans vi trodde skulle skapa störst nytta för verksamheten.

Arbete

Lägligt nog var jag nyblivet skyddsombud på inUse och gick därför en grundkurs i arbetsmiljöarbete vid projektets start. Därifrån fick jag med mig god kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömningar, och jag fick bekräftat hypotesen om att kunskaperna om digital arbetsmiljö generellt är låga. Även bland personer som är proffs på arbetsmiljöfrågor.

Vi gjorde en omvärldsanalys där vi tittade på havererade IT-projekt och resonerade kring vad som gått fel och hur man hade kunnat förhindra haveriet. Jag tog in input från andra kollegor, bland annat Jonas Söderström om vilka frågor som är viktiga att ställa tidigt i ett projekt för att säkra god digital arbetsmiljö. Jag tittade också på vad fackförbunden Vision och Unionen gjort kring digital arbetsmiljö, t.ex. digitala skyddsronder.

Inom Göteborgs stad genomförde vi intervjuer för att ta reda på hur införande och uppdatering av IT-stöd fungerar idag och fick följande insikter:

  • Lågt fokus på digital arbetsmiljö
  • Låg samverkan med verksamhet
  • Avsaknad av effektstyrning
  • Svårt att fatta beslut

Resultat

Tidigt blev det tydligt att vi behövde ta fram material som gick lätt att använda och var väldigt konkret. Eftersom arbetsmiljölagen specar att man ska arbeta med riskbedömningar för att tidigt identifiera och reducera risker för arbetsmiljön blev det naturligt att ta fram frågor till olika typer av riskbedömningar som rör digital arbetsmiljö.

Vi fick också möjligheten att testa våra riskbedömningar i ett skarpt pilotprojekt, och kunde då verifiera att våra frågor var tydliga och relevanta. Vi fick också insikter om hur vi kunde förbättra frågorna ytterligare så att vårt slutgiltiga resultat blev ännu bättre.

Det har varit ett riktigt roligt projekt och vi har bara fått positiv respons. Intresset från andra kommuner och organisationer har varit stort och vi hoppas att fler ska kunna ha nytta av vårt material och kan arbeta för att skapa bättre digital arbetsmiljö. Checklistan för en bättre digital arbetsmiljö finns tillgänglig för alla på Göteborgs stads webbplats.