As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 2 min read

Fem snabba om – Policy Design

Read 1947 times

Designbegrepp och kunskap om design som snabbt får dig att briljera och bli lite mer insatt. Varsågod – vi fortsätter vår serie ”Fem snabba ”- denna gång reder inUse Service Designer Marieangela Clerici och Design Director Pontus Wärnestål ut vad Policy Design är.

1. Enkelt förklarat, vad är egentligen Policy Design?

— Policy Design är en sammanslagning av olika metoder, processer och ramverk som syftar till att skapa en policy med beslut, regelverk, dekret m.m. Den är då verklighetsförankrad, effektstyrd och samskapad av alla aktörer och intressenter som policyn berör. Policy Design är också sammankopplad med politiska arenor och bedrivs av så kallade policy labs.

2. Varför är det viktigt att ha kunskap i det här?

— Ett beslut som är taget i politiska arenor har en ofantligt stor påverkan på medborgarnas och företagens vardag och påverkar även deras val i planeringen av sin framtid. Genom Policy Design kan medborgare och företag aktivt delta i utformandet och se effekten av dessa beslut. Det är viktigt för alla att veta att det finns en möjlighet att påverka och inkluderas i processen.

3. På vilket sätt kan Policy Design bidra i beslutsprocesser, kan du ge exempel?

— Att använda sig av en designprocess i skapandet av en policy innebär att man på djupet går in i problemet man vill lösa. Och då inte enbart genom att studera experternas underlag utan också genom att ”gå ut på gatan” och observera verkligheten, prata med människorna som berörs för att komma så nära verkligheten som möjligt. Design är också ett viktigt verktyg för att förstå, visualisera och analysera komplexa system som policies är en del av. Prototypandet och testandet i designprocesser ger också en snabb återkoppling om beslutet får den önskade effekten innan det skalas upp. Och design är en inkluderande process där alla aktörer och intressenter som påverkas får göra sina röster hörda och aktivt delta i utformandet av lösningen.

"Policy Design bidrar till ett kunskapsbaserat och säkert samhälle"

4. Hur vanligt är det att Policy Design används i dag?

— På ett sätt är ju allt policyarbete som sker dagligen inom framför allt offentlig sektor ett slags Policy Design. Men nyckeln är ju att ta just begreppet "design" på allvar och låta metoder, verktyg och angreppssätt från till exempel tjänstedesign och co-creation bidra till medborgarcentrerade policys och ramverk som skapar och kvalitetssäkrar de effekter som efterfrågas. Att använda sådana designmetoder för att stärka traditionellt policyarbete är inte så vanligt ännu – men mycket pekar på att design kan bidra till och stärka traditionell policyframtagning.

5. Hur arbetar inUse med Policy Design?

 — InUse använder förstås design för att stötta i policyarbete utifrån tre perspektiv: Först och främst har vi komplexitet. Design är generellt ett bra angreppssätt för att förenkla, renodla och bringa klarhet i komplexa skeenden utan att "fördumma". Samhället i stort är under stor förändring på en rad nyckelområden som till exempel energi, transport, kommunikation, migration, globalisering, hälsa och miljö. Här erbjuder inUse metoder som iterativ prototyping och framtidsverkstäder för att skapa policys som kan gå hand i hand med innovation och nytänkande inom komplex samhällsutveckling.

För det andra handlar Policy Design ofta om att effektivisera och inkludera, det vill säga att skapa effekt för alla medborgare – och även icke-medborgare! Inom deltagande design och co-creation har inUse en lång erfarenhet av metoder för både inkludering och effektstyrning.

Den tredje ingången handlar om förtroende. Dagens medielandskap och digitala miljöer har å ena sidan bidragit till ökad spridning av information och kunskap. Å andra sidan har det också gjort att problem med polarisering och desinformation ökat. Detta är också något som Policy Design berörs av – och siktar på att påverka och bidra till ett kunskapsbaserat och säkert samhälle. Genom samskapande och visualisering av komplexa skeenden kan design bidra till att förtroende byggs genom Policy Design som gynnar alla.

Blir du nyfiken och vill veta mer om hur inUse arbetar med Policy Design? Hör av dig!