— 2 min read

Smarta städer, absolut – men jag pratar hellre om kloka samhällen och kollektivt tänkande

Read 1421 times

Begreppet smarta städer har blivit synonymt med högteknologiska lösningar för hållbar utveckling. Och visst finns det bra exempel på när detta kombineras med en mer holistisk syn, som till exempel i vårt åtagande i Denver. Men det finns en uppenbar risk att fokus hamnar på rent tekniska innovationer och framförallt i storstadsregioner.

Enligt FN:s prognos kommer cirka två tredjedelar av jordens befolkning att bo i städer 2050, en prövning för såväl växande städer som för landsbygd. I takt med att tekniken utvecklas och digitala lager tillkommer får arkitekturen och samhällsbyggandet nya förutsättningar. Ny teknik kan vara en fantastisk möjliggörare i vår strävan att skapa ett mer hållbart sätt att leva, men den är bara en del av svaret. Dessa förutsättningar gäller självfallet för såväl människor i storstäder som för de som bor i mindre städer, byar och på landsbygden. Många gånger kan också utmaningarna för en hållbar samhällsutveckling med till exempel tillgänglig service vara ännu större utanför storstadsområdena.

Samskapande en väg frammåt

Genom att anta ett mer holistiskt perspektiv och istället tala om kloka samhällen vill jag inkludera fler aspekter än tekniska lösningar, och fler områden än världens storstadsregioner. Vi människor är den viktigaste komponenten i ett samhälle. Vår samlade kunskap, våra erfarenheter, våra upplevelser och behov – våra mer eller mindre kloka val i vardagen – det är det som är nyckeln till en långsiktigt hållbar utveckling, oavsett var vi befinner oss och i vilken typ av miljö vi bor.

Vi har mycket som förenar oss, men vi är inte identiska, och var och en av oss lever i vår egen vardag. Därför är delaktighet och kollektivt tänkande viktigt – fler behöver bli delaktiga i skapandet av vår gemensamma framtid. Medborgardialoger är ett viktigt verktyg för detta, men lite för ofta stannar de vid stundens retorik, istället för att utgöra inledningen på, eller ett självklart återkommande led i, en långsiktigt medskapande process. För att skapa förutsättningar för reellt deltagande i ett mer hållbart samhällsbyggande behöver vi utveckla inkluderande processer och stöd för aktivt och ömsesidigt initierade samtal och arenor för samskapande.

We create our buildings and then they create us. Likewise, we construct our circle of friends and our communities and then they construct us.
– Frank Lloyd Wright

Som man frågar får man svar – men många frågor från medborgare når inte beslutsfattarna, och får således aldrig några svar, och de frågor som ställs till medborgarna från stadsplanerare och andra makthavare i samhället kanske inte alltid är de rätta eller de viktigaste frågorna. Det är inte heller säkert att de når alla som borde få möjlighet att vara med i samtalet och samskapandet.

Processer för dialogen

Vi tror på att utveckla en engagerande arena för samskapande samhällsbyggande, där vem som helst kan vara frågeställare, när som helst, men också vara medskapare av svaren. Och genom att skapa processer som stödjer delaktighet i dialoger och ser till att de följs upp av handlande kan vi tillsammans skapa faktisk förändring.

I vårt affärsområde Human Spaces kombinerar vi många års erfarenhet av användarcentrerad tjänstedesign med samhällsplanering och arkitektur. Vi utvecklar metoder som är anpassade till de nya utmaningar vårt samhälle står inför.

Hör gärna av er om ni till exempel är nyfikna på vårt arbete i Denver, våra metoder och arbetssätt eller vill veta mer om hur vi kan samarbeta med er för att skapa ett klokare samhälle.

Efter sommaren deltar vi i The Bridge där vi håller en workshop på temat ”Human Spaces and how to involve and utilize citizen engagement”. Passa på att anmäla dig till konferensen redan nu så ses vi där!