— 2 min read

Testledarens lathund

Read 276 times

Den här checklistan är tänkt att användas som stöd vid planering, genomförande och uppföljning av tester. Bygg gärna vidare på checklistan så att den passar dina behov.

Denna artikel publicerades ursprungligen av Konsultbolag1. Sedan 2020 har verksamheten gått ihop med inUse (part of AFRY). Vi har sedan dess kunnat erbjuda ett spännande urval av kurser inom de samspelande områdena kravhantering, test, design och effektkartläggning under inUse Academy.

Planering

 • Läs de specifikationer som ligger till grund för testarbetet, t ex kravspecifikation, användningsfall, designspecifikation.
 • Granska dokument, t ex kravspecifikationen.
 • Välj ut vad som ska testas, gärna med hjälp av workshop.
 • Formulera en teststrategi där du beskriver vilka aktiviteter som är tänkbara att genomföra.
 • Stäm av inriktningen med beställaren så att testerna görs med rätt ambitionsnivå.
 • Bestäm en rutin för hur felrapporter i tvist ska hanteras. Ett vanligt sätt är att använda CCB (Change Control Board) eller på svenska ändringsråd/grupp för ändringshantering. Gruppen går igenom felrapporter där beslut behöver fattas om prioritet och allvarlighetsgrad.
 • Genomför eventuellt workshop för att identifiera risker i testarbetet.
 • Bestäm hur felrapportering ska gå till. Om verktyg ska användas, vem ska ansvara för verktyget?
 • Skriv testplan.
 • Bestäm vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att testerna ska avslutas. Bestäm även startkriterier och kriterier för att avbryta och återuppta testarbetet.
 • Skapa testfall.
 • Gör ett testschema eller en testmatris som definierar i vilken ordning testerna ska genomföras.
 • Ta fram checklistor.
 • Planera hur ad hoc tester ska användas, t ex först strukturerade tester, sedan ad hoc-tester i mån av tid.
 • Planera hur testdata ska användas. Om nödvändigt, beställ testdata.
 • Boka tid i testmiljö.
 • Beställ utrustning till testmiljön.
 • Utse testare.
 • Skapa användarkonton för testarna.
 • Informera testarna om upplägget. Exempel på saker att ta upp: testplanens innehåll, hur felrapportering ska gå till, vilka tider som gäller, vilka personer som ska vara närvarande under de olika testerna.
 • Fastställ när och hur nya leveranser av systemet som testas ska ske.
 • Dokumentera vem som får fatta beslut om vilka frågor. Dokumentera det i testplanen.
 • Få testplanen godkänd av styrgrupp, projektledare eller motsvarande.

Inför testerna

 • Kontrollera resultatet av tidigare tester.
 • Kontrollera att startkriterierna är uppfyllda.

Genomförande

 • Fördela testområden till testarna.
 • Gå igenom testområdena med testarna så att de är införstådda med arbetsuppgifterna.
 • Samla in veckorapporter från testarna. Det är praktiskt om alla rapporterar på ett enhetligt sätt, t ex ”hänt sedan förra veckan”, ”planerat för denna vecka” och ”Eventuella problem”.
 • Skriv veckorapport till den som beställt testarbetet. Använd testarnas rapporter som underlag.
 • Planera in avstämningsmöten med den som beställt testarbetet för att stämma av resultatet löpande.
 • Säkerställ att testdagbok skrivs. Den kan skrivas antingen av testledaren eller av testarna.
 • Följ upp testarnas felrapporter.
 • Om du hittar många fel eller om felen som hittas är allvarliga, prata med beställaren.

Uppföljning

 • Sammanfatta testdagboken och skriv sammandraget i testrapporten.
 • Sammanställ statistik. Vanlig statistik i testrapporten är felens fördelning per prioritet och allvarlighetsgrad. Om du har möjlighet att få fram siffror på hur många fel som hittats per dag och i vilken takt felen sedan stängts, är det också intressant. Ofta finns det en restlista med fel som inte hunnit rättas under testperioden också.
 • Skriv en testrapport som innehåller en rekommendation till beställaren. Rekommendationen är ofta ”driftsätt” eller ”gå vidare till nästa testfas” eller ”fortsätt testa ytterligare x veckor/dagar”.
 • Anordna en workshop för att sammanfatta resultatet av testerna.

Tips för vidare läsning

 • Böckerna ”Test och kvalitetssäkring av IT-system” och ”Kravhantering för IT-system” av Ulf Eriksson.


Läs allt om kurserna på inUse Academy här!