— 10 min read

Testledning – does one size fit all?

Read 67 times

En av de vanligaste karriärvägarna inom testyrket är att man förr eller senare börjar arbeta som testledare, men tyvärr är det inte så enkelt att det finns en entydigt klar bild av vad den rollen i sig innebär. Uppdraget som testledare kan skilja sig väldigt mycket åt från företag till företag, men även inom olika projekt eller förvaltningsuppdrag hos ett och samma företag.

Denna artikel publicerades ursprungligen av Konsultbolag1. Sedan 2020 har verksamheten gått ihop med inUse (part of AFRY). Vi har sedan dess kunnat erbjuda ett spännande urval av kurser inom de samspelande områdena kravhantering, test, design och effektkartläggning under inUse Academy.

Några av skälen till detta är vilken utvecklingsmetodik det enskilda företaget följer, vilket ansvar en enskild testledare har hos ett företag samt vilken organisation som finns, vad som ska testas och hur stort testuppdraget är. Det innebär självklart att det är svårt att veta vad som förväntas av dig som testledare – både vad som alltid bör göras och vad som kan göras vid behov. Men en sak är säker – jag kan inte alltid arbeta på exakt samma sätt i min roll som testledare då ”one size don’t fit all”. Däremot finns det en grund att bygga på som gör det enklare och som ger dig bättre förutsättningar att hålla ordning på ditt testprojekt.

I den här artikeln kommer vi försöka ge dig en del praktiska tips om vad vi genom åren har lärt oss och som alltid hjälper oss i uppdraget och även några tips om vad som kan vara praktiskt ibland.

Vad är testledning?

För att kunna förklara mer praktiskt vad du bör göra i din roll som testledare i ett projekt eller i en förvaltning behöver vi först sätta en gemensam bild av vad det egentligen innebär att vara testledare.

Som testledare har vi som huvudansvar att planera och leda testarbetet. Det innebär att vi bestämmer vilket eller vilka angreppssätt vi ska ha för testarbetet i projektet på en övergripande nivå som självklart utgår från en fastställd teststrategi om en sådan finns. Som testledare skriver vi de styrande dokumenten för testarbetet som testplan och testrapport. Som testledare deltar vi dessutom oftast aktivt i arbetet med att utföra de planerade testerna. I våra roller som testledare tar vi vanligen inga projektbeslut utan tar fram beslutsunderlag och rekommendationer till projektledare och eller styrgrupp.

Hur mycket eget testande vi hinner med är helt beroende av testprojektets storlek. I ett testprojekt som omfattar ett större stystem eller en större systemlösning ökar vanligen antalet testare vilket medför att vår egen möjlighet att delta i testarbetet minskar kraftigt. Däremot är det inte ovanligt att vi som testledare också är den enda testaren eller kanske en av två testare i ett projekt och då är det självklart så att vi även behöver planera in testarbete för oss själva.

Förenklat kan vi se på testledarens roll som delprojektledare, projektledarens högra hand, för testdelen av ett projekt eller en förvaltning och vanligtvis rapporterar vi som testledare till en projektledare eller en förvaltningsledare. På samma sätt som vi stöttar projektledaren när vi har testledarrollen så är en del av uppdraget att stötta och leda de testare som ingår i testprojektet. Detta innebär att som testledare har vi arbetsuppgifter att utföra väldigt tidigt i ett projekt eller i en förvaltningsrelease ända till slutfasen av dem. Självklart är det så att tidsåtgången är olika under olika faser, men för ett framgångsrikt arbete så finns det hela tiden arbetsuppgifter för oss.

Vad förväntas det att jag gör som testledare?

Som vi inledde artikeln med så är det självklart så att det inte finns ett entydigt svar på detta, men när vi utgår från den samlade erfarenheten vi och våra kollegor på Konsultbolag1 har så ser vi att det finns ett antal aktiviteter som vi ser krävs för att man ska kunna garantera en kvalitativt bra leverans – aktiviteter som vi som testledare ansvarar för att de görs och i många fall är det vi som förväntas utföra dem praktiskt också medan vi planerar testarbetet, medan testarbetet utförs, när vi rapporterar resultatet av testerna eller samtidigt som testarbetet avslutas.

Ta fram testplan baserat på vad som är kravställt

Det första du måste göra som testledare i ett projekt eller i ett förvaltningsuppdrag är att ta fram en testplan. Det mål som dina planerade tester ska uppnå är att du kan säkerställa att kraven är uppfyllda, att det som är utvecklat är det som användarna vill ha och självklart ska du hitta fel. Det innebär att din testplan ska utgå från vad som är kravställt, då det är kraven som är grunden för vad som ska testas. Det innebär att du måste förstå kraven och veta att de faktiskt är testbara. Om de inte är testbara så hjälper du till att säkerställa att de blir det genom att du företräder testperspektivet och berättar vad som behövs för att du ska kunna testa emot dem. Självklart händer det fortsatt att vi kommer in som testledare i projekt där det egentligen inte finns några krav ordentligt formulerade. I det skedet är det viktigt att du som testledare hjälper till att ta fram dem, i stället för att fokusera på att de inte finns.

När du tar fram din testplan så är följande områden de som du bör beröra:

  • Vad som ska testas
  • Vad som inte ska testas
  • Hur man ska testa det som ska testas
  • Vilka testdata som behövs och hur det ska hanteras
  • Vem som ska utföra testerna
  • När testerna ska utföras
  • Vilka testmiljöer som ska användas för vilka tester
  • Start- och slutkriterier för testarbetet
  • Vilka roller som ingår i testarbetet och vilket ansvar de har
  • Hur rapportering av avvikelser och status kommer att ske

Självklart kommer din testplan se lite olika ut, rent praktiskt, dokumentationsmässigt beroende på vilken utvecklingsmetod som används, men oavsett metod är detta frågor som du behöver svar på om du ansvarar för att leda testarbetet.

För att säkerställa att alla är med på hur du ser på testarbetet bör du självklart se till att den är förankrad med projektledare, utvecklingsledare, testare och andra intressenter. Detta kan göras genom genomgångar eller granskningar. Vilket sätt det görs på måste du självklart anpassa efter vad som passar bäst på ditt företag, men du bör se till att det görs. En testplan som är förankrad inför att testarbetet påbörjas hjälper dig sedan under arbetet då alla förstår vad du gör, när det kommer att göras och varför det behöver göras. Förankringen hjälper även den i sig själv till med att identifiera potentiella problem och fel i krav- och utvecklingsarbetet eller i det testarbete du planerar då de som ansvarar för övriga aktiviteter förstår hur du tolkar testområden och projektets uppdrag. Sannolikt innebär förankringsarbetet att justeringar kommer att göras både i din testplan och i kravarbetet samt i utvecklingsarbetet och sammantaget får ni en starkare och mer kvalitativ leverans.

Leda genomförandet av testarbetet

När väl själva genomförandet av testarbetet börjar så förändras din roll från att vara en planerande roll till att vara en mer ledande roll, lite beroende på hur många testare du leder under testarbetet, men vanligen även till en mer utförande roll. I ett mindre testteam är det sannolikt att du även har planerat testarbete på dig själv och din roll blir därför både ledande och utförande. Som ledare krävs det att du hjälper till att fokusera och motivera dina medarbetare så att du får det resultatet du har förväntat dig. Det är du som testledare som ska se till att din testplan följs och om avvikelser inträffar se till att de rapporteras vidare direkt till dem som behöver veta om avvikelserna. Hur du rapporterar dessa avvikelser beror självklart på hur ni arbetar på ditt företag, men det är viktigt att du gör det så fort som möjligt och till rätt personer. Vanligen är det bäst att rapportera avvikelser skriftligt så att det inte råder någon tvekan om att det är rapporterat.

Det kan vara så att den avvikelse du identifierar kan få stora konsekvenser och då är det din uppgift som testledare att hjälpa till med att ta fram ett beslutsunderlag, till berörda personer som projektledare eller styrgrupp, som beskriver både konsekvenser och möjliga alternativ för att hantera konsekvensen, samt vad du rekommenderar.

Som testledare behöver du dessutom också interagera med olika roller som exempelvis projektledare, kravledare, kravanalytiker, utvecklare, arkitekter, verksamhetspersonal och beställare för att säkerställa att du förstår vad det är tänkt att systemet ska göra och deras förväntningar men också för att de ska förstå vad som händer. Exakt vilka roller som är relevanta för dig beror på er organisation och du behöver veta hur det ser ut hos er. Men du behöver vara medveten om att du som testledare helt enkelt blir ”spindeln i nätet”.

Rapportera resultat av testerna

Så fort testarbetet är igång börjar du skriva på din testrapport över arbetet. Eftersom testrapporten beskriver det utförda testarbetet baserat på vad du har sagt i din testplan så blir den huvudsakliga rapporteringen egentligen en beskrivning av de avvikelser gentemot planen som du av olika skäl behöver göra, förutom den totala summeringen av testarbetet och presentationen av resultatet. Skälet till att du ska påbörja testrapporten samtidigt som testarbetet genomförs är att det tar tid att skriva den, men du förväntas leverera den så fort testerna är slutförda. Det är dessutom lättare att komma ihåg allt som inträffar just när det inträffar i stället för i efterhand.

Den kanske viktigaste delen av din rapport är den rekommendation du lämnar om huruvida systemet är klart för produktionssättning – på lägre testnivåer till nästa testnivå – eller inte. Din rekommendation ska vara fullt underbyggd och spårbar från din testrapport. Det är inte du som testledare som fattar beslutet utan vanligen är det styrgrupp, förvaltningsledare, projektledare eller motsvarande som fattar beslut om att gå vidare eller inte. Men ett mycket viktig underlag till det beslutet är din rekommendation.

Får ni flera olika leveranser till test ska du självklart rapportera testresultaten per leverans, och sen gör du en slutlig testrapport för hela testnivån när du har fått den sista leveransen.

Överlämning av material till förvaltning

När beslutsfattaren har fattat beslut om produktionssättning, eller överlämnande till nästa testnivå, är det dags att stänga och avsluta testarbetet på den aktuella testnivån. Det gör du genom att säkerställa att allt material som kommer att behövas framåt lämnas över till rätt mottagare, exempelvis till den förvaltningsledare som är mottagare av projektet du har deltagit som testledare i.

Det material som inte ska överlämnas arkiverar du i stället, så att det vid behov går att ta fram. Ett sådant behov skulle kunna uppstå om någon motsvarande produkt eller tjänst ska tas fram, och den produkten eller tjänsten har någon systemdel som liknar en systemdel i det projektet du varit testledare för. Då kan du bland annat hämta upp relevanta testfall från det arkiverade materialet i stället för att skriva om allt från början.

Avveckling av licenser och återställning av miljöer och testdata

För att säkerställa att ditt testprojekt avslutas ordentligt behöver du också säkerställa att allt som du har haft tillgång till under testerna och som inte behövs framåt i förvaltning eller motsvarande faktiskt avvecklas. Det innebär till exempel att om du under arbetets gång har haft tillgång till programlicenser eller inloggningar för olika system som du inte behöver längre ska självklart de avvecklas också för att säkerställa att inte onödiga kostnader och onödiga licenser lever kvar. Det innebär även att du ska se till att de testmiljöer och de testdata du har haft tillgång till återställs till utgångsläget och lämnas tillbaka så att ett annat projekt kan få tillgång till dem.

Ytterligare aktiviteter som du bör göra som testledare

Om du gör allt som du måste göra som testledare är det tillräckligt då? Ofta så räcker det faktiskt men det finns en del saker som inte är måsten men som både kan göra ditt uppdrag lättare och som både säkerställer kvaliteten på leveransen och på den rekommendation som du lämnar i testrapporten. Det är helt enkelt ett antal aktiviteter som det är bra om du hittar tid och möjlighet att göra, men de är inte absolut nödvändiga för ditt uppdrag som testledare.

Vi vill gärna rekommendera att du i slutet av varje vecka summerar, i exempelvis ett e-post, vad som har hänt under veckan. Rapporteringen ska vara enkel och gå snabbt. Du kan lyfta de viktigaste sakerna som har hänt under veckan och hur det har påverkat. Självklart ska det inte finnas några större överraskningar i den här rapporten, eftersom du hanterar eventuella avvikelser direkt när de dyker upp, men en summering av veckan hjälper din projektledare att i sin tur summera projektet till sin styrgrupp. En sådan summering hjälper även dina medarbetare i testteamet att få en bra förståelse över hur testarbetet fortskrider då de kanske i huvudsak bara ser vad som händer inom det område som de själva testar. Och kanske hjälper det dig själv att se helheten på ett enkelt sätt.

Som testledare i ett större testprojekt är det rätt så vanligt att man hamnar i en mer administrativ roll. Att från ett rent administrativt perspektiv skapa sig en magkänsla för hur det verkligen går i testarbetet kan vara väldigt svårt, så därför är vårt tips till dig att du alltid planerar in en del testarbete på dig själv. Det ska inte vara inom de kritiska områdena eftersom din tid kommer att vara begränsad. Kanske ska du mer övergripande gå in i olika delar av systemet ni testar, så att du får känsla för kvaliteten på en så stor del av systemet som möjligt.

Efter att testarbetet är genomfört kan det vara bra att genomföra ett retrospektiv från testperspektiv för att samla in både goda och dåliga erfarenheter från testarbetet. Att sammanställa alla erfarenheter i en stor rapport är nästan att garantera att inget kommer att hända. Vår rekommendation är att du och testteamet identifierar de tre saker som ni tycker gick allra bäst – saker som ni vill fortsätta att göra – och de tre saker som ni tycker gick minst bra – saker ni vill förändra. Med detta synsätt blir det mycket lättare att arbeta med de gjorda erfarenheterna. Om ni får fram många fler saker ni kan förändra är risken att de saker som faktiskt förändras är de lättaste att förändra och inte de som ger störst effekt.

Som vi tidigare nämnde så bör du dessutom självklart hjälpa till med att ta fram kraven om de saknas. Som testledare behöver du veta vad du ska testa emot, så i stället för att hitta någon annan som tar fram kraven så rekommenderar vi att du hjälper till med framtagandet. Du kommer sannolikt bli rejält tackad av övriga i projektet eller förvaltningen om du gör det, men än viktigare är att ditt eget arbete som testledare kommer underlättas rejält om du har krav att utgå från.

Summering

Som du ser är det ganska mycket som du både förväntas göra och ganska mycket som du bör göra, men det är egentligen inga konstiga eller svåra saker. Det enda som krävs är att du är medveten om att de behövs och att du planerar in dem som en del av ditt arbete. Som testledare ansvarar du för att säkerställa att kraven är testbara, för att planera testarbetet, leda testgenomförandet, för att rapportera resultatet av testerna samt för att allt testmaterial avvecklas och överlämnas till den som ska ta emot resultaten av projektet eller förvaltningsreleasen. Exakt hur uppgifterna ser ut kommer att skilja på sig mellan olika företag och olika projekt, förvaltningar och till och med olika förvaltningsreleaser inom en förvaltning, men som testledare är det du som ska hantera dem.

Vi är helt övertygade om att om du följer de rekommendationer vi har beskrivit i den här artikeln så underlättar du för dig själv rejält. Det kan helt enkelt vara skillnaden mellan svårigheten att genomföra ditt uppdrag och genom att verkligen lyckas.


Läs allt om kurserna på inUse Academy här!