As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 4 min read

Vanligt förekommande fält i testfall

Read 1037 times

Ett testfall är en beskrivning av data eller en situation som exekverar systemet i syfte att testa en särskild systemegenskap.

Denna artikel publicerades ursprungligen av Konsultbolag1. Sedan 2020 har verksamheten gått ihop med inUse (part of AFRY). Vi har sedan dess kunnat erbjuda ett spännande urval av kurser inom de samspelande områdena kravhantering, test, design och effektkartläggning under inUse Academy.

Exempel:

  • Testfallet ”spara kund” utvärderar om programmet kan spara kunder. Detta är således ett testfall.
  • Att kunden heter ”Ulf Eriksson” är testdata som hör till testfallet.

Här är ett exempel på ett testfall:

Vilka delar eller ”fält” ett testfall innehåller varierar, men fälten i exemplet ovan är några av de viktigaste.

Vanliga fält i testfall

Här följer en genomgång av ett flertal fält som är vanligt förekommande i testfall. Det är inte troligt att du behöver samtliga dessa fält i samtliga situationer. Det går att börja med ett fåtal fält och komplettera dem om det senare uppstår behov av detta. Börja förslagsvis med fälten i exemplet ovan.

ID (identitet)

Fältet ID används för att underlätta korsreferenser testfallen sinsemellan samt från felrapporter till testfall. ID-numret ska vara unikt, det får inte finnas flera testfall med samma ID-nummer. Det är vanligt att använda ett en löpnummerserie per system så att testfallen heter 1, 2, 3 och så vidare. Det är inte nödvändigt att kombinera löpnumret med ett prefix, till exempel KU01 för det första testfallet i kundmodulen. En del använder prefix för att det ska vara lättare att se till vilken systemdel testfallet hör. Jag använder inte prefix eftersom jag vanligen har tillgång till ett verktyg för att lagra testfall. Verktyget tilldelar automatiskt varje testfall ett ID-nummer. En del lägger in testfallets löpnummer i testfallets rubrik för att till exempel kunna sortera testfallen, men det är bättre att låta ID vara ett eget fält och utnyttja verktygets sorteringsfunktioner om de är tillräckligt bra eftersom det är svårt att få manuell numrering att fungera.

Rubrik

Rubriken ska vara en kort talande beskrivning av testfallet, t ex ”spara kund”. Rubriken är viktig eftersom det ofta är det första man ser, exempelvis i en lista över testfall. Testfallen samlas i ett testverktyg eller i ett dokument som ofta kallas testspecifikation. Det är viktigt att skriva tydliga rubriker för att testare snabbt ska hitta rätt testfall.

Förberedelser

I fältet förberedelser skriver man eventuella aktiviteter som behöver genomföras innan själva testet kan inledas, t ex att man behöver ha lagt upp vissa testdata, utfört någon funktion eller exekverat ett annat testfall. Det kan också vara att testaren ska navigera till en viss del av systemet. Fältet används inte i alla testfall, därför kan det vara bra att ha med det i mallen men att det inte är obligatoriskt. Om man slarvar med förberedelserna ökar risken att testarna inte kommer vidare.

Teststeg

Teststeg är en numrerad lista med de steg som testaren ska utföra i systemet. Numrerade listor gör det lättare att förstå testfallet. Jag rekommenderar 3-8 teststeg per testfall, även om det ibland behövs ett mindre antal testfall med avsevärt fler teststeg.

Förväntat resultat

Det förväntade resultatet används av testaren för att bedöma om testfallet har lyckats. Vad som är lagom nivå varierar från situation till situation men när jag läser mina kunders testfall har jag främst synpunkter på det formuleringen av det förväntade resultatet. Det är ofta för otydligt formulerat för att det ska gå att bedöma om testfallet har lyckats. Exempel på formulering: ”Kunden sparas. Kontrollera att det går att söka fram kunden med sökfunktionen”.

Återställning

Fältet återställning används för att den som kör testfallet ska städa upp efter sig så att man inte hindrar fortsatta tester. Om testfallet går ut på att lägga upp en kund, kanske man måste ta bort kunden igen om det inte går att ha flera kunder med samma uppgifter i systemet. Om inloggningskontot togs bort kan det vara bra att lägga upp det på nytt etc.

Testdata

I det här fältet kan man ange testdata eller hänvisa till en separat fil som innehåller testdata för testfallet. Testdata kan exempelvis finnas i en textfil, i ett Excel-ark eller hämtas från en datakälla. Genom att använda en testdatafil slipper man ”hårdkoda” testdata i testfallet. Därmed kan ett och samma testfall användas för att testa flera uppsättningar testdata.

Prioritet

Fältet prioritet anger hur viktigt testfallet är. Alla testfall är inte lika högt prioriterade. Testfallets prioritet kan användas för att fastställa i vilken ordning tesfallen ska köras. Det är också praktiskt med prioritering om det uppstår tidsbrist. Man kan då välja att bara köra de testfall som har högst prioritet. Prioriteringen kan göras enligt en skala som hög/medel/låg. Prioriteringen bör komma från kraven, men alltför ofta är kraven inte prioriterade, i dessa fall kan testgruppen föreslå en prioritering som beställaren kan få godkänna.

Krav-referens

Detta fält används för att referera till det krav som testfallet testar. I fältet står det t ex ”14” om testfallet testar krav nummer 14. Om en referens till kravet används, blir det möjligt att skapa en spårbarhetsmatris som bland annat kan visa om det finns testfall för samtliga krav. Spårbarhetsmatriser behandlas utförligt i testboken (se hänvisning till denna nedan).

Version

Fältet version innehåller testfallets versionsnummer (inte systemets versionsnummer). Det används eftersom förutsättningarna för testfallet kan ändras när testfallet ändras. Ett fel kanske inte är ett fel om testare använder fel version av testfallet.

Författare

För- och efternamn på den som har skrivit testfallet. Om en testare blir osäker på hur testfallet ska tolkas, kan denne fråga författaren.

Systemdel

Systemdel kan också kallas delsystem eller program och visar till vilken del av systemet testfallet hör.

Fält som inte hör till testfallet

Följande fält hör inte till testfallet. De brukar i stället återfinnas i en testlogg eller i ett testverktyg.

Verkligt resultat/utfall

Antingen godkänt eller felrapportens ID.

Namn eller signatur

Uppgifter om vem som utfört testfallet.

Datum

Datum då testfallet utfördes.

Tips för vidare läsning

  • Om du skriver testfall i Word rekommenderar jag att du skaffar ett riktigt testverktyg i stället. Förslaget är förstås ReQtest. Se www.reqtest.se för mer information.
  • Testfall behandlas utförligt i kursen Effektiv testmetodik samt i boken ”Test och kvalitetssäkring av IT-system” av Ulf Eriksson.


Läs allt om kurserna på inUse Academy här!